Vedtægterne for Svømmeskolen BOBLEN

§ 1 Hjemsted og navn

Foreningens navn er Svømmeskolen Boblen. Foreningen har hjemsted i Horsens og blev
stiftet 28.06.2016.

§ 2 Formål

Foreningens formål er igennem leg og læring, at stimulere børns sanser og motoriske
færdigheder i vand, og samtidig lære dem at svømme og begå sig vand.

§ 3 Optagelsesbetingelser og eksklusion

1. Alle drenge og piger indtil alderen 15 kan blive medlem af foreningen.

2. Bestyrelsen kan gøre undtagelse til kravet i § 3.1.

3. Alle medlemmer skal betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent, jf. § 4

4. Hvis et medlem gentagne gange modarbejder foreningens formål eller på anden måde
skader foreningens interesser, kan det føre til eksklusion. Bestyrelsen har kompetencen
til at ekskludere medlemmet, efter at medlemmet har haft mulighed for at fremføre sin sag
for bestyrelsen. Beslutning om eksklusion kan af medlemmet indbringes for næste
generalforsamling.

§ 4 Kontingent

1. Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen på kontingent og kontingentændringer.
Kontingentændringer meddeles på foreningens hjemmeside.

2. Kontingentet for alle medlemmer skal betales senest 3 uger efter opstart på et hold.
Ved restance opkræves der et gebyr svarende til 5% af kontingentet. Fortsætter restancen
ubegrundet kan det føre til eksklusion af medlemmet.

3. Ved udmelding inden 3 uger efter opstart på et hold, tilbagebetales et betalt kontingent.
Ved udmelding efter 3 uger vil et kontingent ikke blive tilbagebetalt.

4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at kontingentet alligevel skal tilbagebetales,
selvom udmeldingen sker efter 3 uger.

§ 5 Ordinær generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden
udgangen af marts.

2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel.
Indkaldelsen sker ved, at det bliver slået op på foreningens hjemmeside, og at der bliver
sendt en mail ud til alle medlemmerne i foreningen

3. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Ved beslutningstagning anvendes et almindeligt flertal og håndsoprækning. Hvis
omstændighederne taler herfor, kan bestyrelsen træffe beslutning om skriftlig afstemning.

4. Der kan gives fuldmagt til en tilstedeværende, hvis man er forhindret i at deltage.
Fuldmagten skal være skriftlig og indeholde fuldmagtsgiverens navn, underskrift, datering,
fuldmagtens rækkevidde og navn på fuldmagtshaveren. En tilstedeværende kan maksimalt
være i besiddelse af to fuldmagter.

5. Ved den ordinære generalforsamling har man stemmeret såfremt:
- Man er fyldt mindst 14 år
- Har været medlem af klubben i mindst 3 måneder eller er forældre, værge eller lignende til
en person, som har været medlem i mindst 3 måneder.
- Ikke er i restance med hensyn til betaling af kontingent

6. Ved den ordinære generalforsamling kan enhver person efter § 5.5 vælges ind i bestyrelsen.
Der er dog et krav om, at personen skal være fyldt 18 år.

7. Ved den ordinære generalforsamling skal en dagsorden mindst indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Formandens/ bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse/ godkendelse af regnskab
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Valg af revisor og én revisorsuppleant
- Indkomne forslag
- Eventuelt

8. Ønsker et medlem at indbringe et forslag til den ordinære generalforsamling skal det
være formanden i hænde senest 14 dage før den af generalforsamlingens fastsatte dato.
Forslaget skal være skriftligt og motiveret.

9. Hvis det er nødvendigt, sendes der senest 1 uge før den ordinære generalforsamling
en revideret dagsorden, hvor de indkomne forslag fremgår.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

1. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når et flertal i bestyrelsen finder
anledning hertil. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel.

2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af klubben
stemmeberettigede indgiver begæring herom. Begæringen skal indsendes skriftligt og
motiveret til formanden, der er forpligtet til at indkalde til generalforsamling senest 3 uger
efter modtagelsen af begæringen.

3. Samtidig med indkaldelsen sendes der en dagsorden, som skal indeholde følgende
punkter:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Indkomne Forslag
- Eventuelt

4. Indkaldelsen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside og sendes på mail
til foreningens medlemmer.

5. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Ved beslutningstagning anvendes et almindeligt flertal og håndsoprækning. Hvis omstændighederne
taler herfor, kan bestyrelsen træffe beslutning om skriftlig  afstemning.

§ 7 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5, 7 eller 9 medlemmer. En formand, næstformand,
sekretær og kasserer udpeges ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan vælge at udpege en kasserer uden for bestyrelsens kreds.

2. Bestyrelsen skal have mindst 1 suppleant, som er valgt ved den ordinære generalforsamling.
Suppleanternes nærmere rolle bestemmes af bestyrelsen ved det første bestyrelsesmøde
efter den ordinære generalforsamling. Alle suppleanter har adgang og taleret til
bestyrelsesmøderne, men kan ikke stemme.

3. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 1 år af gangen med mulighed
for genvalg ved den årlige generalforsamling.

§ 8 Revision

1. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant.
Disse skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at
beholdningerne er tilstede.

2. Revisoren har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 9 Årsregnskabet

1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

2. Kasseren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og statusopgørelse per 31. december
til revisoren. Regnskabet forsynes med revisor påtegning og underskrives af Bestyrelsen.
Herefter skal det forelægges til godkendelse ved den ordinære generalforsamling.

3. Intet medlem kan påføre foreningen udgifter uden bestyrelsens samtykke.

§ 10 Tegningsregler

1. Alle foreningens økonomiske dispositioner overfor pengeinstitutter tegnes af
formanden og kasseren. Denne tegningsret kan overføres til en anden ved prokura.

2. Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens dispositioner.
Det er alene bestyrelsen som helhed, som hæfter.

§ 11 Vedtægtsændringer

1. Vedtægtsændringer kan kun ske ved en ordinær generalforsamling eller
ekstraordinær generalforsamling.

2. Der kræves et 2/3 flertal, før en vedtægtsændring kan godtages.

3. Forslag om vedtægtsændring skal være skriftlig og motiveret og være formanden
i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

4. Hvis det er nødvendigt, sendes der senest 1 uge før generalforsamlingen en revideret
dagsorden, hvor forslaget om vedtægtsændring fremgår.

§ 12 opløsning

1. Svømmeskolen Boblen kan kun opløses ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,
hvor halvdelen af klubbens medlemmer er til sted, og 5/6 af de tilstedeværende stemmer for
klubbens opløsning. Opnås der 5/6 flertals tilslutning, men er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke
til stede, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Ved denne
generalforsamling kan beslutningen om opløsning tages med 5/6 stemmers tilslutning uden hensyntagen
til antallet af fremmødte.

2. Hvis foreningen opløses, skal dens formue gives videre til en anden almen nyttig forening eller
velgørenhed med et lignende formål i Horsens Kommune.